ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БИЗНЕС КЛУБ – СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 година – GDPR).

Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски” приема много сериозно защитата на Вашите лични данни. Правилата за поверителност по-долу ще Ви предоставят информация относно личните данни, които се събират, и начина на обработването и използването им.

Определения

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”, сдружение надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България.

Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски” е регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 121557644, с адрес за контакт: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 3, ст. 106, имейл адрес: office@businessclub.bg, телефон: +359897500522

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

III. Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

– спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

– защитава потребителите, клиентите и партньорите на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”;

– гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

– осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Настоящите правила за поверителност се прилагат за всички услуги, които се предлагат от Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски” на неговия уеб сайт.

Освен ако не е указано друго, настоящите Правила за поверителност регулират изключително начина на третиране на Вашата лична информация от страна на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”. Ако използвате услуги, предоставяни от трети лица, се прилагат единствено условията на Правилата за поверителност на тези трети лица.

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

– Попълвани и изпращани от Вас форми за контакт и запитване във връзка с предоставяните от нас услуги.

– Абониране за нашия месечен бюлетин, чрез който Ви запознаване с нашите най-нови оферти и актуални промоции.

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента. Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас форми

Обичайно, събираме следните данни:

– Вашите имена;

– Адрес на електронна поща;

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:

– IP адреса, от който правите посещението;

– Идентификатор на браузъра Ви;

– Идентификатор на мобилното Ви устройството;

– Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;

Данни, получени от трети страни:

В зависимост от източника на данни, това включва:

– Основна информация за профила, като име, имейл адрес;

– Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;

– Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях.

За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на уебсайта ни. Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на нашия уебсайт и, за да можем да ви изпратим цялата необходима информация свързана с Вашето запитване.

VII. Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

– Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

– Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

– Право на достъп до личните Ви данни;

– Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

– Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

– Правото на преносимост на данните;

– Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

– Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Aдминистраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

– Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

VIII. Кога Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски” може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

– да Ви уведомим за промени в политиките на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”  и настоящите правила;

– да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба;

– да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”;

– за маркетингови цели;

– за да Ви изпратим подходящи предложения за продукти и услуги на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”  и/или на трети страни – Партньори на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”;

– за да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски” и/или на трети страни – Партньори на Сдружение с нестопанска цел “Бизнес Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски”