ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН FEBA MERCH SHOP


I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бизнес Клуб – Софийски Университет Св.
Климент Охридски“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе“ № 125, бл. 3, ст. 106, ЕИК 121557644, представлявано от Илия Дечков, Председател, и
Петър Трендафилов, Заместник-председател, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и
клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „СУНИФОРМА”,
наричан по-долу „СУНИФОРМА”.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бизнес
Клуб – Софийски Университет Св. Климент Охридски“.
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, ст. 106
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, ст.
106.
4. Данни за кореспонденция: гр. гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, ст. 106.,
Email: office@businessclub.bg , тел: +359897500522
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 121557644
6. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов”; № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков”
№4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СУНИФОРМА
Чл. 3. СУНИФОРМА e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет
www.suniforma.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за
покупко-продажба и доставка на предлаганите от СУНИФОРМА стоки, включително
следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на СУНИФОРМА и
използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на
договори със СУНИФОРМА чрез интерфейса на страницата на СУНИФОРМА,
достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от СУНИФОРМА;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с СУНИФОРМА, съгласно поддържаните от СУНИФОРМА начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от СУНИФОРМА;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на
страницата на СУНИФОРМА в Интернет;
Чл. 4. (1) Всички средства, събрани от продажбите на стоките на СУНИФОРМА отиват
за подпомагане дейността на Сдружение „Бизнес Клуб – Софийски Университет Св.
Климент Охридски“ за постигане на основните му цели, а именно:
– подпомагане професионалната квалификация и реализация на студентите от Стопански
Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”;
– създаване на общност на всички свързани със Стопански факултет;
– изграждане и поддържане на добър имидж на факултета и студентите, обучаващи се в него;
– създаване възможности на студентите от факултета, чрез работата им в Клуба да развият
качества, необходими за успеха в бъдещата им кариера, както и да получат практически опит и
умения.
(2) Част от събраните средства ще бъдат използвани единствено за
решаване на належащи проблеми, предложени от студентите на Стопански факултет
посредством отправени предложения и след провеждане на анкета сред тях.
Чл. 5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона,
в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското
право критерии и условия.
Чл. 6. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от
СУНИФОРМА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на
адрес www.suniforma.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно
условията, определени на СУНИФОРМА и настоящите общи условия. Възнаграждението
е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на СУНИФОРМА в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията,
определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи
условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 7. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във
връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат
извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на
регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУНИФОРМА
Чл. 8. (1) За да използва СУНИФОРМА за сключване на договори за покупко-продажба
на стоки, Ползвателят следва да направи едно от следните действия:
a) Да въведе необходимата информация за извършване на поръчка;
b) Да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случай че Ползвателят
желае да направи регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по
електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”; и “Регистрация”,
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и
се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на
писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за
активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на
договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената
регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя
и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си,
в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или
други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията
профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на
достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или
друга мрежа.
Чл. 9. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя,
както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и
Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има
право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес,
Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се
изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от
Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от
Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо,
изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди
извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния
контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен
електронен адрес в специфични случаи.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ПОКУПКОПРОДАЖБА
Чл. 10. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да
сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в СУНИФОРМА.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия,
достъпни на адрес https://suniforma.com
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при
регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това
са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за
установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено
изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя
при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на
заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на
стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни
средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат
за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в
случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната
процедура:
(1) Извършване на регистрация в СУНИФОРМА и предоставяне на необходимите данни,
ако Ползвателят няма до този момент регистрация в СУНИФОРМА;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на СУНИФОРМА чрез
идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на СУНИФОРМА и добавянето
им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо
Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупкопродажба
или при регистрацията в СУНИФОРМА, може да се направи извод, че са потребители по
смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на
Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно
защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в
профила на всяка стока на сайта на СУНИФОРМА.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка
стока в сайта на СУНИФОРМА.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се
определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните
моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на СУНИФОРМА;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи
условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на
визуализацията й на сайта на Доставчика на СУНИФОРМА преди сключването на
договора за покупко-продажба.
6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на
СУНИФОРМА.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за
всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане
за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на
стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва
причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на
получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на
финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова
индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат
върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им
характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация,
определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се
откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.
Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за
отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да
му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни
дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения
договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане
на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това
Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество
и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за
всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на
СУНИФОРМА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на
доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката
на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика СУНИФОРМА.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните
стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в
срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си
по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото
качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на
изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по
връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 17. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението
на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на
потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на
доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за
защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за
което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на
потребителя – страна по договора.  


VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при
сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора,
Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от
Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно
Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати
данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна
на адрес https://www.suniforma.com/privacy-policy/
Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се
легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола,
Доставчикът има право да приложи обявената “”Процедура за изгубени или забравени имена и
пароли”;, достъпна на адрес https://suniforma.com


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което
последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на СУНИФОРМА, които
имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи
условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и
ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на
тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от
Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по
реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат
действие спрямо него.
Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://suniforma.com/trust-conditions/, заедно с
всички допълнения и изменения в тях.


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в
следните случаи:
 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от
страните по договора;
 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
задълженията на другата страна;
 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията
си;
 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на СУНИФОРМА. В
този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и
подлежат на изпълнение;
 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на
потребителите.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да
води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този
договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на СУНИФОРМА.